Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług agencji reklamowej Mtw (dalej Mtw), zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Definicje:

Usługodawca – Agencja Reklamy Mtw z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Olimpijskiej 3, NIP 6222200866, REGON 251460655.
Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Mtw i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu.
Usługa – realizowane przez Mtw zadania z zakresu projektowania, planowania i umieszczania reklam, pośrednictwo w realizowaniu zamówień dotyczących gadżetów reklamowych i promocyjnych, prowadzenie kampanii reklamowych oraz pozostałe usługi reklamowe wynikające z rodzaju prowadzonej działalności.

Warunki korzystania z usług Mtw:

Procedura złożenia zamówienia:

Po otrzymaniu zapytania od Użytkownika Mtw sporządza ofertę cenową, na podstawie materiałów i informacji dostarczonych przez Użytkownika, uwzględniając dobór odpowiednich środków i czas realizacji danej usługi. Zapytanie powinno zostać złożone przez Użytkownika drogą elektroniczną, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Po zatwierdzeniu oferty przez Użytkownika, Mtw przystępuje do sporządzenia wstępnego projektu, który przedstawia do akceptacji Użytkownikowi.

Po zaakceptowaniu projektu przez Użytkownika, Mtw przystępuje do realizacji zamówienia.

Realizacja usługi odbywa się według zaakceptowanego przez Użytkownika projektu. Mtw nie ponosi odpowiedzialności za treść emitowanych materiałów dostarczonych przez Użytkownika.

Mtw zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia poprawek, zgłoszonych przez Użytkownika po skierowaniu projektu do realizacji.

Użytkownik oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania materiałami dostarczonymi Mtw w celu wykonania zamówienia oraz że ich wykorzystanie przez Mtw nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Płatności:

Składając zamówienie Użytkownik zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności na podstawie wystawionej przez Mtw faktury.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie przez Agencję reklamy Mtw faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podane przez Użytkownika adresy mailowe. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonanie danej usługi w terminie i na rachunek bankowy podany na fakturze.

Odpowiedzialność Mtw:

Mtw nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wad prawnych materiałów i informacji nadesłanych przez Użytkownika. W przypadku stwierdzeniu przez Mtw istnienia wad prawnych, zastrzega sobie ona prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. Mtw nie ponosi odpowiedzialności za jakość plików graficznych dostarczonych przez Zamawiającego. Jeśli jakość grafik uniemożliwia odpowiednie wykonanie usługi, agencja reklamy Mtw informuje o tym fakcie, zastrzegając sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia (o czas potrzebny na poprawę pliku i jego ponowne przesłanie) lub rezygnacji z wykonania usługi. Odpowiedzialność Mtw z tytułu nieprawidłowego lub wadliwego wykonania usługi ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Użytkownika i nie może przekroczyć wynagrodzenia z tytułu wykonania danej usługi.

Terminy realizacji

Termin realizacji zamówienia określony jest w ofercie przedstawionej Użytkownikowi. Mtw zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn od niej niezależnych.

Mtw nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku jeśli Użytkownik przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.

W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od obu stron, Mtw ustala z Użytkownikiem nowe warunki realizacji.

Postanowienia końcowe

Użytkownik i Mtw zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, jakie zostały im przekazane w trakcie realizacji zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe ze współpracy między Użytkownikiem a Mtw rozstrzygane będą polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia strony ustalają za właściwy do rozstrzygnięcia sporów Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Mtw.

Dane osobowe oraz teleadresowe przetwarzane są przez Mtw zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Administratorem danych jest Agencja Reklamy Mtw z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Olimpijskiej 3. Dostęp do swoich danych można uzyskać poprzez kontakt z Mtw.

Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej. Aktualizacja regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej agencji reklamy Mtw.

Złożenie zamówienia w Mtw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.